Khoa - 2015-12-09 20:06:09

Như mình tìm hiểu thi ứng dụng Windows 10/Windows 8.1 chạy trên PC sẽ nằm ở thư mục C:\Program Files\WindowsApps. Bất kì ai cũng có thể truy cập vào thư mục này để lấy các file assets của projects, thậm chi là Decompile code. Bạn có cách nào có thể ngăn chặn điều này không. Cảm ơn bạn rất nhiều AUTHOR: Khoa AUTHOR EMAIL: khoatruongbach@live.com AUTHOR URL: SUBJECT: [Tuan Tran’s Blog] About me IP: 42.115.184.142 Array ( [1_Name] => Khoa [2_Email] => khoatruongbach@live.com [3_Website] => [4_Comment] => Như mình tìm hiểu thi ứng dụng Windows 10/Windows 8.1 chạy trên PC sẽ nằm ở thư mục C:\Program Files\WindowsApps. Bất kì ai cũng có thể truy cập vào thư mục này để lấy các file assets của projects, thậm chi là Decompile code. Bạn có cách nào có thể ngăn chặn điều này không. Cảm ơn bạn rất nhiều )