[ASPNET Core 2] – Middleware

For English version: [ASPNET Core 2] – Middleware

Đôi khi bạn có một yêu cầu éo le: Viết Hello world bằng ASP.NET

Dễ ẹt, dotnet new mvc, rồi sửa Views/Home/Index.cshtml cho nó trả về 1 dòng

<p>hello world</p>

Thế là xong, phải ko? Có cách khác :D

1. Middleware là giề

Tưởng tượng rằng ứng dụng asp.net của bạn là 1 đường ống nước. Data chính là nước. Nước ở đầu ống (request) thì bẩn như kênh nhiêu lộc. Bạn mong muốn rằng nước ở cuối ống (response) phải sạch như nước khoáng Lavie. Chắc phải có lọc gì đó ở giữa ống nhể? Middleware chính là loại lọc đó. Nó gắn vào ứng dụng để xử lý requests và responses

middleware

middleware có thể quyết định là nó có tiếp tục truyền cái request nó đã xử lý cho 1 middleware tiếp theo hay ko. Trong trường hợp nó ngắt luôn ko truyền, thì ta gọi đó là short-circuit

2. Các loại middleware

Có 3 loại middleware, phân loại bằng cách bạn implement nó như nào

Loại Có thể short-circuit Dùng để
Use Short-circuit một request
Logic để tạo response
Run Không Kết thúc pipeline
Map
MapWhen
Không Phân nhánh pipeline dựa trên request path
MapWhen phân nhánh dựa trên điều kiện
Hỗ trợ Nesting (multi-level branching)

So sánh với đồ cổ ASP.NET MVC5

ASP.NET MVC5 ASP.NET Core 2
Khái niệm HTTP Handlers

HTTP Modules
middleware
Lựa chọn? HTTP Handlers => Dựa trên filename extension

HTTP Modules => Móc vào life cycle bằng cách dùng events
Định nghĩa theo 1 thứ tự đặc biệt và các từ khóa

Run => kết thúc pipeline

Use => short-circuit và xử lý logic

Map => phân nhánh dựa trên path
Dễ xài ko? Đòi hỏi hiểu sâu về ASP.NET life-cycle

Khó xài vì nhiều modules có thể móc vào cùng 1 event
Yêu cầu 1 thứ tự nhất định

Chỉ có 1 dòng pipeline, dễ hiểu/xài/debug

3. Default middleware

Khi mới tạo 1 project asp.net core mới, .net cli sẽ thêm vào 1 số middleware cho bạn

 1. Exception Handler: handle exception từ các middleware ở dưới
 2. Static Files: trả về files trong wwwroots
 3. Mvc: Hướng request tới các action trong controller

source code nè:

public static void Configure(IApplicationBuilder app, IHostingEnvironment env)
{
  if (env.IsDevelopment())
  {
    app.UseDeveloperExceptionPage();
  }
  else
  {
    app.UseExceptionHandler("/Error/500");
  }
 
  app.UseStaticFiles();
  app.UseAuthentication();
  app.UseSession();
 
  if (!env.IsDevelopment())
  {
    app.UseMiddleware<ErrorHandlingMiddleware>();
  }
 
  app.UseMvc(routes =>
  {
    routes.MapRoute(
      name: "default",
      template: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");
  });
}

Đây danh sách các built-in middlewares

4. Viết một middleware

4.1. Dùng delegate

thêm code vào Startup.cs, method Configure

app.Use((context, next) =>
{
  var cultureQuery = context.Request.Query["culture"];
  if (!string.IsNullOrWhiteSpace(cultureQuery))
  {
    var culture = new CultureInfo(cultureQuery);
    CultureInfo.CurrentCulture = culture;
    CultureInfo.CurrentUICulture = culture;
  }
  // Call the next delegate/middleware in the pipeline
  return next();
});

4.2. Xài class riêng

phức tạp hơn, nhưng bù lại linh hoạt hơn đầu tiên, code cho middleware

public class RequestCultureMiddleware
{
  private readonly RequestDelegate _next;
  public RequestCultureMiddleware(RequestDelegate next) { _next =next; }
  public Task InvokeAsync(HttpContext context)
  {
    var cultureQuery = context.Request.Query["culture"];
    if (!string.IsNullOrWhiteSpace(cultureQuery))
    {
      var culture = new CultureInfo(cultureQuery);
      CultureInfo.CurrentCulture = culture;
      CultureInfo.CurrentUICulture = culture;
    }
    // Call the next delegate/middleware in the pipeline
    return this._next(context);
  }
}

sau đó, code cho extension để xài được middleware đó trong method Configure

// Expose through IApplicationBuilder
public static class RequestCultureMiddlewareExtensions
{
  public static IApplicationBuilder UseRequestCulture(this IApplicationBuilder builder)
  {
    return builder.UseMiddleware<RequestCultureMiddleware>();
  }
}

cuối cùng, xài trong Configure method

// Use in Startup.cs => Configure method
public void Configure(IApplicationBuilder app)
{
  app.UseRequestCulture();
  app.Run(async (context) =>
  {
    await context.Response.WriteAsync($"Hello{CultureInfo.CurrentCulture.DisplayName}");
  });
}

ghi chú khi xài Dependency Injection

Scoped lifetime service phải được inject vào Invoke hoặc InvokeAsync method Inject cái scoped lifetime service thông qua constructor sẽ ép cái service đó thành singleton

có 3 loại lifetime cho một service trong asp.net, là transient, scopedsingleton

 • Transient lifetime services được tạo ra mỗi lần nó được gọi. Loại này phù hợp cho các service lightweight, stateless.
 • Scoped lifetime services được tạo cho mỗi request.
 • Singleton lifetime services được tạo cho lần requested đầu tiên (hoặc khi ConfigureServices khởi chạy nếu bạn có tạo 1 instance của service trong đó) rồi các request sau đó sẽ xài lại instance này.