[Front-end] Tự động reload browser khi đang code

Mỗi lần nói tới CSS, là các front-end developer lại thấy chán nản mệt mỏi các kiểu

Thử nghĩ xem, mỗi lần sửa CSS (hoặc SCSS), bạn sẽ phải quay lại web browser, nhấn reload / F5 / Ctrl + F5

Nếu có cách để browser tự động reload mỗi khi có thay đổi code thì sao nhỉ

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn dùng Visual Studio Code kèm với NodeJs để có tự động reload web khi có code thay đổi

Mục lục

Bước 1: Cài đặt môi trường

Sẽ có một số phần mềm cần bạn cài đặt. Những phần mềm này khá phổ biến

Bạn có thể chọn bản LTS, viết tắt cho chữ Long term support. Đây thường là phiên bản ổn định, ít lỗi lặt vặt

Chọn LTS cho ít lỗi lặt vặt

Bước 2: Cài đặt các nodejs package

Mở Visual Studio Code

Mở Terminal Windows

Bật Terminal Windows trong Visual Studio Code bằng cách nhấn Ctrl + ` hoặc View > Integrated Terminal

Cài đặt trình biên dịch SASS/LESS

npm install -g node-sass less

Tham số -g là để cài đặt trên môi trường global

Sau khi cài đặt SASS/LESS compiler

Cài đặt gulp toolkit

Cài đặt gulp toolkit để tự động hóa quá trình biên dịch

npm install -g gulp

Bạn có thể bỏ qua các warning khi cài đặt gulp

Initialize Node.Js

Nếu trước đó, bạn chưa bao giờ cài đặt NodeJs package manager, bạn sẽ gặp lỗi như sau

Gõ lệnh

npm init

để init các tham số cần thiết cho npm và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Nếu bạn không nhập gì cả và nhấn enter, npm sẽ dùng tham số default

Bước 3: Cài đặt ở local folder

Mặc dù bạn đã cài gulp ở global, nhưng bạn vẫn sẽ cần gulp được “copy” vào folder có chứa project của bạn. Lý do là khi gulp global được upgrade, hoặc bị xóa mất, gulp local của bạn vẫn chạy bình thường với một bản sao ổn định trong project folder của bạn Cài đặt gulp local

npm install gulp --save-dev

Cài đặt gulp plugin

npm install gulp gulp-sass gulp-less

Bước 4: Cài đặt BrowserSync

BrowserSync chính là thứ sẽ giúp chúng ta tự động reload trình duyệt Cũng trong Terminal Windows của Visual Studio, gõ lệnh

npm install browser-sync gulp --save-dev

Tương tự, bạn cũng có thể bỏ qua các đoạn warning, thông báo

Bước 5: Tạo gulp task

Gulp task là một file .json có chứa các lệnh, tham số cần thiết để thiết lập cho gulp

 • Trong Visual Studio Code, mở folder có chứa project HTML/CSS/JavaScript của bạn
File > Open Folder > \[Chọn folder\]
 • Tạo một file tên “gulpfile.js” trong root folder của project
 • Gõ nội dung sau:
var gulp = require('gulp');
 
var sass = require('gulp-sass');
 
var browserSync = require('browser-sync');
 
// compile task
var gulp = require('gulp');
var sass = require('gulp-sass');
var browserSync = require('browser-sync');
 
// compile task
gulp.task('sass', function () {
  gulp.src('css/*.scss')
    .pipe(sass())
    .on('error', swallowError)
    .pipe(gulp.dest(function (f) {
      return f.base;
    }))
    .pipe(browserSync.stream());
});
 
// browser sync init
gulp.task('browser-sync', ['sass'], function () {
  browserSync.init({
    server: {
      baseDir: "./"
    }
  });
});
 
// watch for changes in html, css, scss
gulp.task('default', ['browser-sync'], function () {
  gulp.watch('css/*.scss', ['sass']);
  gulp.watch('*.html')
    .on('change', browserSync.reload);
})
 
// skip if error occured
function swallowError(error) {
  console.log(error.toString())
  this.emit('end')
}
 • Tạo tasks.json tasks.json giúp cho Visual Studio code biết cách chạy task gulp khi được ra lệnh

  • Nhấn Ctrl + Shift + P và gõ “Configure Task Runner” rồi nhấn enter
  • Chọn Others trong danh sách
  • Gõ vào đoạn code sau
{
 "version": "0.1.0",
 "command": "gulp",
 "isShellCommand": true,
 "tasks": [
   {
     "taskName": "default",
     "isBuildCommand": true,
     "showOutput": "always",
     "isBackground": true
   }
 ]
}

Chạy tasks

 • Tạo file “index.html” trong thư mục gốc. Mặc định BrowserSync sẽ theo dõi file này
 • Trong Visual Studio Code, nhấn Ctrl + Shift + B để bắt đầu chạy tasks
 • Bật tính năng Autosave cho Visual Studio Code
File > Autosave