Hunter Tran's Blog

Share to be shared

Windows Phone có nhiều tài nguyên để bạn tận dụng, carmera này, danh bạ này, hình ảnh này, blah blah blah. Làm sao để sử dụng những tài nguyên này trong ứng dụng Windows Phone của bạn?

Read more »

Thói quen của sinh viên là viết Code luôn tuồn trên cùng một file. Khi biên dịch, file đó có kích thước rất lớn, chương trình chạy chậm, dễ phát sinh lỗi, vân vân và vân vân. Vậy làm thế nào để có thể tách các thành phần trong code ra thành những file riêng?

Read more »
0%